Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   

               JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

27 Temmuz 2011 ILGIN DEPREMİ

Kandilli rasathanesi verilerine göre 27.07.2011 saat:12.58’de Ilgın Çavuşçugöl’ün Güney ucunda  5.0 büyüklüğünde  bir deprem olmuştur (Şekil 1). İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangibir can ve mal kaybı tespit edilmemiştir. Ancak, deprem odağının oldukça sığ olması ve bölgedeki  yerleşimin alüviyal bir zemin üzerinde olması nedeniyle sarsıntı şiddetli hissedilmiştir.

Ilgın Bölgesi 1. Derece deprem tehlikesi bölgesi içinde yer almaktadır.

Yapısal Açıdan Ilgın kuzeyi nde K-G gidişli  Çavuşçugöl çöküntü havzası  yer almaktadır (Şekil 2, daha geniş bilgi için Hüseyinca ve Eren, 2007).

Bu çöküntü havzasının batı kenarını Ilgın fayı, kuzey kenarını ise Tekeler fayı sınırlamaktadır (Şekil 3).

Söz konusu deprem bu iki faydan birinin (büyük bir olasılıkla Tekeler fayının) hareketi sonucu oluşmuş gibi görünmektedir.

Depremin odak mekanizması çözümü (http://geofon.gfz-potsdam -Şekil 4) depremin Kuzey-güney gidişli Tekeler fayının hareketine bağlı olarak oluştuğunu ve deprem üreten fayın normal bir fay karakterinde (Hüseyinca ve Eren, 2007) olduğunu göstermiştir. Buna göre bölge yaklaşık D-B doğrultusunda genleşmeye devam etmektedir.

Kandilli rasat hanesi verilerine göre ilk artçı sarsıntı

2011.07.28 07:28:04  38.3175   31.8750        5.0      2.8  -.-  -.-   ILGIN (KONYA)

 

 

Büyüklük

Derinlik (Km)

Kandilli Rasarhanesi

Ml:5.0

5.0

Deprem Dairesi Başkanlığı

Ml:4.8

18

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)

4.8

9.9

Avrupa ve Akdeniz Sismoloji Merkezi (E.M.S.C - C.S.E.M)

Mb:4.8

18

GFZ Postdam Mw:4.6 12

Şekil 1:

Şekil 2:
Şekil 3:

Şekil 4:

Ilgın depremi Özellikleri için yeni bir link

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/default.htm

 

KAYNAKLAR

 

Eren, Y., 2000, Konya bölgesinin depremselllik özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 9.

Eren, Y., 2003, Konya Bölgesinin Depremselliği, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Özel sayı), 5, 11;112.

Hüseyinca, M.Y. ve Eren, Y., 2007, Ilgın (Konya) kuzeyinin stratigrafisi ve tektonik evrimi, S:Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 83-96.

http://www.koeri.boun.edu.tr/

http://www.deprem.gov.tr/

http://geofon.gfz-potsdam

 

GERİ (BACK)