Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

               JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                   

10-11 EYLÜL KONYA DEPREMLERİ

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10 Eylül 2009 tarihi yerel saat:21. 29'da  Md; 4.5 büyüklüğünde; 11 Eylül 2009 tarihi yerel saat 04.58'de Md:4.7 büyüklüğünde  (Tablo-1) iki küçük deprem meydana gelmiştir. İlk depremin odak derinliği 5.0 km, ikinci depremin odak derinliği ise 5.4 km olarak belirlenmiştir. Deprem il merkezinde 5 -6 şiddetinde hasara yol açmıştır. 10-Eylül-29 Eylül tarihleri arasında Konya ovasında ikisi 4'ten büyük 12'si 3 ten büyük  yaklaşık 80 adet deprem meydana gelmiştir. Oluşan depremler küçük depremler olmasına rağmen,

1-Deprem odağının il merkezi altında olması,

2- Odak derinliklerinin yüzeye yakın olması ve

3-İl merkezinin genellikle alüviyal kayaçlar üzerinde bulunması nedeniyle

şiddetli hissedilmiş, korku ve paniğe yol açmıştır.

Depremler Konya fay zonundaki hareketlere bağlı olarak oluşmuştur. Depremlerin odak merkezlerinin dağılımı bunu kanıtlamaktadır (Şekil 1 ve 2). Bu depremler arazi gözlemleri ile diri (aktif) olduğu ortaya konmuş (Eren 2000, Eren, 2001, Eren 2003 a-b ve c, Aksoy ve Eren 2004, Eren 2004a-b ve c) Konya fay zonunun sismik açıdan da diri bir fay olduğunu kanıtlamıştır.

Oluşan depremlerin odak mekanizması çözümleri Konya fay zonunun arazi gözlemleri ile uyuşum içinde normal bir fay karakterinde olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre Konya ovasının gidişine uyumlu olarak yöre batıgüneybatı-doğugüneydoğu doğrultusunda genleşmeye devam etmektedir.

Depremlere ilişkin bazı istatistikler Şekil-3-4-5-6'da verilmiştir

KAYNAKLAR

Aksoy, R. ve Eren, Y., 2004, The Konya Fault Zone, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 19/2, 49-60

Eren, Y., 2000, Konya bölgesinin depremselllik özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 9.

Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19.

Eren, Y., 2004, Konya çöküntüsünün (grabeni) yapısal özelliği ve depremselliği, Yeni İpek Yolu Dergisi, 17/196, 24-26

Eren, Y., 2004, Konya'da deprem riski, Yer Bilimi ve Tekniği Dergisi, 1-1, 12-16

Eren Y., 2003, Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9/2, 237-244.

Eren, Y., 2003,Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, s.35-36.

Eren, Y., 2003, Konya Bölgesinin Depremselliği, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Özel sayı), 5, 11;112.

http://www.koeri.boun.edu.tr/

http://www.deprem.gov.tr/

 

 
                     

 

10. Eylül 2009  Saat:21:29:52

11.Eylül.2009  Saat: 04:58:30

Kandilli Rasathanesi

Büyüklük: Md:4.5

Derinlik:5 km

Büyüklük: Md: 4.7

Derinlik: 5.4

Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı
 

Md:4.4

15.1 km

Md:4.3   Ml:4.6

9.3 km

 

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS)

 

 

Mb: 4.8

Derinlik: 24 km

İsviçre Sismoloji Merkezi (S.E.D)

Mw:5.1

Mw: 4.9

18 km

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV)

Mw:4.8

Mw :4.9

Avrupa ve Akdeniz Sismoloji Merkezi (E.M.S.C - C.S.E.M)

Mb:4.8

Derinlik:10 km

Mw:4.9

10 km

Tablo 1: 10-11 Eylül Konya depremlerinin değişik gözlemevleri tarafından saptanan büyüklükleri

 
               

Şekil 1: M:3'ten büyük deprem odakları (10-29 eylül tarihkleri arası)

 
                     

Şekil 2: Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen bütün depremlerin odak yerleri (KFZ:Konya fay zonu)

 
                         

Şekil 3:Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen bütün depremlerin günlere göre büyüklük dağılımı

 

                         

Şekil 4:Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen bütün depremlerin odak derinlikleri

 
                      

Şekil 5:Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen deprem sayılarının günlere göre dağılımı

 
                      

Şekil 6:Kandilli Rasathanesi verilerine göre 10-29 Eylül tarihleri arasında meydana gelen bütün depremlerin Gün içinde oluşum saatleri

KONYA DEPREMİNİN HATIRLATTIKLARI

1- Deprem esnasında yapabileceklerimizin ve yaşamımızın deprem öncesinde yaptığımız hazırlıklara bağlı olduğunu

2- Oluşan depremlerin küçük, fakat alacağımız dersin büyük olduğunu

3- Konya'da Deprem korkusunun, depremden daha fazla can kaybına yol açabileceğini

4- Gönümüz teknolojik koşullarında,  şu zaman şu büyüklükte bir depremin kimse tarafından kesin olarak bilinemeyeceğini

5- Hiç bir bölgenin tümüyle deprem riskinden muaf olmadığını

6- Konya ovasını çevreleyen fayların özellikle de Konya fay zonunun aktif olduğunu

7- Türkiye'nin tahıl anbarı olan ve Türkiye'nin en büyük yeraltı suyu rezervini barındıran Konya ovasının oluşumunun bu faylara bağlı olduğunu

 

Deprem(10-11 Eylül Konya depremi) öncesi ve sonrası ile ilgili ilginç gözlemlerinizi bizimle paylaşır mısınız?

(Kuyu suyu değişimleri, kaynaklar, hayvan davranışları vb.gibi bütün ilginç olaylar)

Bu bilgiler daha sonra gelişebilecek muhtemel depremlerde bize yol gösterebilir.

yeren@selcuk.edu.tr

erenyasar@hotmail.com

 

Aşağıdaki Formu her iki deprem için ayrı ayrı doldurup bize gönderebilir misiniz?

Sizin yaşadıklarınız depremi daha iyi değerlendirmemize yol açacaktır

FORM

yeren@selcuk.edu.tr

erenyasar@hotmail.com

 

1900-2009 YILLARI ARASINDAKİ KONYA OVASI KAYNAKLI DEPREMLER

Şekil 7-12 Kandilli Rasathanesi verilerine göre Konya ovası içinde ve yakın çevresinde oluşan depremlerin (37040’-38010’ enlem ve 32020’-33000’ boylamları arasında) istatistiki verilerini göstermektedir. Bu verilere göre 1900-2009 yılları arasında M=4'ten büyük 10 deprem meydana gelmiştir (Şekil 7). 110 yıllık veriler gözönüne alındığında Konya ovası içinde ortalama 10 yılda bir M=4-4,5 arasında bir deprem meydana gelmektedir. 1900-1970 yılları arasında ise M=4'ten büyük tek deprem 1903 yılında oluşmuştur.

Ancak 1970-2009 yılları arasındaki yaklaşık 40 yıl arasında ise M=4'ten büyük 9 deprem oluşmuştur (Şekil 8, 9 ve 10). Bu durum, M=4 'ten büyük ortalama 5 yılda bir depreme karşılık gelmektedir. 4'ten büyük depremlerin dağılımı da düzenli değildir. Örneğin 1972 yılında 4'ten büyük 4 deprem, 2009 yılında ise 2 deprem olmuştur. Oluşan depremler oldukça sığ odaklıdır (Şekil 11). Büyük bir bölümü 5-10 km derinliğinde bir odağa sahiptir. M=3' ten büyük depremlerin sayısının yıllara göre dağılımına bakıldığında, son yıllarda deprem sayısında artışın olduğu görülmektedir (Şekil 12)

•

Sonuç olarak 1970-2009 yılları arasındaki verilere göre, Konya il merkezinin yer aldığı Konya ovasında

5 yılda    M:4’ten büyük  1  deprem

•1 yılda    M:2.5-4 arası    4  deprem  gelişmektedir.

 

        

               

Şekil 7: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1900-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M.4'ten büyük depremler

         

Şekil 8: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M:2' den büyükdepremler (32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

          

Şekil 9: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M:3' den büyükdepremler(32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

 

Şekil 10: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M:4' den büyükdepremler(32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

                                         

Şekil 11: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan depremlerin odak derinlikleri(32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

                             

Şekil 12: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M:3' ten büyük deprem sayısının yıllara göre dağılımı(32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

                               

Şekil 13: Kandilli Rasathanesi verilerine göre1970-2009 yılları arasında Konya ovası ve yakın çevresinde oluşan M:2' den büyük deprem sayısının yıllara göre dağılımı(32020’-33000’ boylam-37040’-38010’ enlemleri arasında)

                                                              DEPREMLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

deprem-1

deprem_1

deprem_2

Deprem_3

NOT: dosyalar salt okunur çalışır
 
Kandilli rasathanesi verilerine göre Konya Ovası ve yakın çevresinde 10 Eylül'den itibaren oluşan depremler
2009.09.30 13:46:40 37.9020  32.5578    5.0   2.9 -.- -.-  KARATAY (KONYA)
2009.09.29 18:26:28  37.9345   32.5987        9.6      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.29 08:51:39  37.8868   32.5412        9.4      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.28 06:02:59  37.5260   32.5660        5.0      2.9  -.-  -.-   ÇUMRA (KONYA)
2009.09.28 01:06:33  37.8708   32.4782        6.4      3.0  -.-  -.-   KONYA
2009.09.28 00:07:09  37.8807   32.5227        3.0      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.27 19:55:49  37.7527   32.3622       12.9      2.8  -.-  -.-   HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.27 17:03:48  37.8778   32.4347       19.6      2.5  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 14:01:31  37.8508   32.5340        5.6      2.6  -.-  -.-   KONYA
2009.09.27 11:46:26  37.8567   32.3192       16.1      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 10:35:43  37.8615   32.4750        6.4      3.5  -.-  -.-   KONYA
2009.09.27 07:26:41  37.9178   32.5897        5.9      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.27 06:27:26  37.9470   32.5578        9.9      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.27 06:09:56  37.9070   32.5660        5.5      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.27 04:58:03  37.9470   32.4732       27.9      2.6  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:19:59  37.8955   32.5043        8.7      2.9  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:06:38  37.9470   32.3867        5.0      2.8  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 01:05:27  37.9853   32.4642        4.9      3.0  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.27 00:48:28  37.8583   32.2965        7.7      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.26 21:21:17  37.8200   32.3232        2.0      2.7  -.-  -.-   HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.26 21:04:36  37.8210   32.2920        8.3      2.6  -.-  -.-   HATIP-MERAM (KONYA)
2009.09.26 19:59:46  37.9090   32.4637        5.3      3.2  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.26 02:02:53  37.9098   32.5043        6.7      2.8  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.25 18:07:26  37.9097   32.5093       12.0      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.25 15:55:21  37.8402   32.4995        2.9      2.4  -.-  -.-   KONYA
2009.09.24 16:11:17  37.8683   32.5110        6.8      2.7  -.-  -.-   KONYA
2009.09.24 14:41:01  37.9680   32.4787        5.3      2.6  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 14:18:02  37.9117   32.4658        5.0      3.0  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 11:56:30  37.8497   32.4980        8.7      2.6  -.-  -.-   KONYA
2009.09.24 10:27:19  37.9297   32.6187        9.1      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.24 09:26:45  37.9175   32.5430        5.7      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.24 09:24:19  37.8840   32.4565        2.9      2.6  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.24 07:01:40  37.9063   32.5117        4.5      3.5  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.24 05:35:14  37.9068   32.5253        4.1      3.2  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.24 04:03:34  37.8902   32.5392        9.6      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.24 00:15:46  37.8967   32.5068        8.5      2.5  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.23 23:55:40  37.9022   32.5055        6.3      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.23 08:53:00  37.9078   32.5980        8.3      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.23 07:46:30  37.9150   32.4782        5.0      2.9  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.23 04:43:17  37.9130   32.4772        5.0      3.2  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.23 04:26:52  37.9195   32.5593        6.1      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.23 04:23:23  37.8772   32.4962        5.2      2.8  -.-  -.-   KONYA
2009.09.23 01:47:17  37.9435   32.4728        4.4      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.22 06:01:23  37.8815   32.4893        7.5      2.8  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.22 04:43:41  37.9368   32.5202        7.3      2.9  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.21 23:13:43  37.9117   32.5417        3.9      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.21 22:43:31  37.8658   32.3675        6.4      2.9  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.21 21:20:09  37.9145   32.4937        4.8      3.4  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.21 20:44:55  37.9202   32.6062       11.0      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.21 17:48:12  37.8798   32.5240        5.0      2.5  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.21 16:51:55  37.8508   32.4218        9.3      2.6  -.-  -.-   MERAM (KONYA)
2009.09.21 10:15:03  37.8447   32.4330        6.0      2.7  -.-  -.-   MERAM (KONYA)
2009.09.21 02:38:25  37.9052   32.5197        5.4      2.9  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.21 02:34:45  37.8572   32.4783        6.7      3.0  -.-  -.-   KONYA
2009.09.21 01:42:00  38.0200   32.2367        4.4      2.9  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.20 14:33:43  37.8647   32.4843        5.8      2.9  -.-  -.-   KONYA
2009.09.20 04:44:00  37.9397   32.5132        2.3      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.19 05:56:51  37.8980   32.4862        3.5      2.6  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.14 00:52:34  37.9018   32.5908       11.2      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.13 03:35:14  37.8875   32.5203        4.2      2.8  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.13 02:20:27  37.9880   32.4323        5.0      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.13 02:13:36  37.9890   32.4490        2.2      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.12 22:56:40  37.8572   32.5210        5.0      3.2  -.-  -.-   KONYA
2009.09.12 07:04:22  37.9588   32.4725        3.5      2.8  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 23:00:47  37.9470   32.4355        6.5      2.7  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 17:31:45  38.1158   32.5210       14.2      2.6  -.-  -.-   ASAGI PINARBASI-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 15:35:22  37.9018   32.5003        5.4      2.7  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 15:24:49  37.9008   32.3405        6.3      2.6  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 12:14:32  37.9182   32.5310        9.3      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.11 10:45:26  37.9130   32.4570        6.2      -.-  2.7  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 10:32:21  37.8988   32.4548        6.3      -.-  3.5  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 08:59:31  37.9292   32.5592        8.0      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.11 08:31:53  37.9065   32.5630        7.3      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.11 06:53:34  37.9222   32.4917       11.4      2.7  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 06:31:05  37.9023   32.5717        9.4      2.7  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:40:03  37.9147   32.5568        7.6      2.6  -.-  -.-   KARATAY (KONYA)
2009.09.11 05:19:10  37.9157   32.4737       14.5      2.6  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 05:04:18  37.9495   32.3790       22.1      2.6  -.-  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 04:58:30  37.9357   32.4375        5.4      -.-  4.7  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.11 02:48:53  37.9128   32.4877        7.5      2.8  -.-  -.-   SELÇUKLU (KONYA)
2009.09.10 21:29:52  37.9525   32.4832        5.0      -.-  4.5  -.-   SILLE-SELÇUKLU (KONYA)

 

Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre 1900-2000 yılları arasında Konya ve çevresinde oluşan depremler                                      (37o30’-39o00’ enlem ve 31o30’-33o00’ boylamları arasında)

Tarih

Enlem

Boylam

Derinlik

Büyüklük

 

Tarih

Enlem

Boylam

Derinlik

Büyüklük

06.07.1903

37-48.00

32-30.00

0.00

4.40

 

26.04.1984

38-55.20

31-30.00

10.00

3.50

16.01.1918

38-48.00

32-54.00

0.00

5.30

 

12.06.1984

38-54.00

32- 0.00

0.00

3.50

16.01.1921

38-19.80

32-47.40

10.00

5.70

 

21.11.1984

38-41.40

31-42.00

0.00

3.00

13.04.1921

38-24.00

31-48.00

0.00

5.20

 

02.07.1985

38-52.80

31-54.00

10.00

3.40

26.09.1921

38-25.20

31-47.40

10.00

5.40

 

02.07.1985

38-48.00

31-36.00

0.00

3.30

12.01.1931

38-28.20

32-25.20

60.00

4.90

 

23.11.1985

38-56.40

32-44.40

0.00

2.70

09.04.1931

38-18.00

31-54.00

0.00

? 7.00 ?

 

21.01.1986

38-30.00

31-48.00

10.00

3.40

21.02.1946

38-14.40

31-47.40

60.00

5.50

 

23.02.1986

38-34.80

31-36.00

10.00

3.70

22.06.1954

38-28.80

31-56.40

40.00

4.60

 

24.02.1986

39- 0.00

32-18.00

10.00

3.10

14.06.1958

37-30.00

32-44.40

10.00

0.00

 

24.02.1986

39- 0.00

31-36.00

10.00

3.50

28.08.1964

38-30.00

32-30.00

0.00

0.00

 

26.02.1986

38-58.80

31-31.20

10.00

4.40

25.09.1965

38- 0.00

32-30.00

0.00

0.00

 

13.01.1987

38-54.00

31-36.00

0.00

3.10

26.09.1968

38-45.60

32-36.00

40.00

4.50

 

06.03.1987

38-27.00

31-54.00

10.00

0.00

06.01.1968

38-46.80

32-35.40

37.00

4.80

 

09.03.1987

38-22.80

31-42.00

10.00

3.70

24.04.1969

38-24.00

31-54.00

26.00

0.00

 

02.06.1987

38-46.80

31-58.20

0.00

2.90

28.03.1970

38-54.00

31-30.00

0.00

4.40

 

06.02.1987

38-54.00

31-30.00

10.00

3.10

18.04.1970

38-42.00

31-42.00

0.00

4.00

 

14.12.1988

37-50.40

33-27.00

10.00

0.00

27.04.1970

38-58.80

32- 1.20

32.00

4.30

 

14.12.1988

37-54.00

33-24.00

12.00

0.00

14.05.1971

38-42.00

32-18.00

33.00

0.00

 

19.12.1988

38-31.20

32-22.20

10.00

0.00

15.05.1971

37-36.60

32-30.00

51.00

3.70

 

22.12.1988

37-35.40

32- 6.60

8.00

4.60

07.03.1972

38- 6.00

32- 5.40

50.00

0.00

 

24.12.1988

37-34.80

32- 9.00

12.00

4.50

02.08.1972

37-42.60

32-33.60

0.00

4.30

 

24.12.1988

37-36.60

32- 5.40

10.00

4.70

03.08.1972

37-45.60

32-43.20

44.00

4.20

 

01.01.1989

37-43.20

32- 9.00

10.00

4.50

03.08.1972

37-57.00

32-43.20

20.00

0.00

 

24.05.1989

38- 0.00

31-54.00

10.00

3.50

03.08.1972

37-54.00

32- 6.00

0.00

0.00

 

25.06.1989

38-48.00

31-36.00

10.00

3.40

03.08.1972

37-51.00

32-48.60

34.00

4.50

 

26.06.1989

38-48.00

31-48.00

14.00

3.80

04.08.1972

37-47.40

32-44.40

41.00

4.30

 

09.07.1989

37-54.00

31-48.00

10.00

3.50

09.08.1972

38-18.00

32-36.00

33.00

0.00

 

26.06.1989

38-48.00

31-36.00

10.00

0.00

24.10.1972

37-48.00

32-36.00

0.00

0.00

 

26.06.1989

38-49.80

31-49.80

10.00

3.60

27.04.1973

38-39.00

32-55.20

29.00

4.60

 

07.08.1990

38-36.00

31-36.00

10.00

0.00

23.07.1973

38-12.00

31-42.00

0.00

3.60

 

15.08.1990

38-36.00

31-36.00

10.00

3.00

13.06.1974

37-42.00

32-48.00

0.00

0.00

 

25.09.1990

38-54.00

31-42.00

8.00

3.20

23.11.1974

37-47.40

31-52.20

32.00

0.00

 

09.02.1991

38-39.00

31-47.40

53.00

4.80

12.08.1975

37- 2.40

31- 9.60

107.0

4.20

 

10.02.1991

38-24.00

31-42.00

2.00

3.20

25.08.1975

38-35.40

31-38.40

42.00

3.30

 

19.02.1991

38-12.00

32- 0.00

10.00

3.20

15.06.1976

38-49.20

32-18.60

0.00

4.10

 

12.04.1991

37-34.20

32- 0.00

10.00

3.70

23.06.1976

38-13.20

32- 0.00

0.00

3.20

 

15.04.1991

37-34.80

32- 6.00

10.00

3.60

18.09.1976

38-25.20

31-54.60

0.00

3.20

 

18.04.1991

37-50.40

32- 6.00

10.00

3.80

20.12.1976

37-53.40

31-42.00

0.00

3.90

 

02.07.1991

38-51.60

32-42.00

10.00

0.00

21.04.1977

38-44.40

31-34.80

0.00

3.80

 

08.02.1992

37-43.20

33- 4.20

10.00

0.00

27.06.1977

38-30.60

31-30.60

0.00

0.00

 

31.05.1992

38-44.40

31-50.40

10.00

3.40

11.07.1977

37-59.40

31-42.00

10.00

3.80

 

02.09.1992

39- 0.00

31-53.40

7.00

3.20

27.11.1977

37-43.20

32- 6.00

31.00

4.20

 

01.09.1993

38-13.80

32-16.20

3.00

3.50

11.02.1978

38-23.40

31-51.00

0.00

3.90

 

25.08.1994

37-41.40

31-46.80

18.00

3.40

14.02.1978

37-54.00

32-48.00

33.00

0.00

 

29.05.1995

38-17.40

31-30.60

31.00

3.10

19.02.1978

37-58.80

32-45.60

10.00

2.70

 

13.06.1995

37-52.20

31-31.80

0.00

3.20

19.02.1978

38-13.20

32-21.60

10.00

0.00

 

25.07.1995

38-44.40

32-12.00

0.00

3.30

24.02.1978

37-50.40

32-39.60

41.00

4.40

 

25.07.1995

38-50.40

31-45.00

5.00

4.30

10.03.1978

38-12.00

32-12.00

33.00

4.30

 

08.01.1996

38-41.40

32- 1.80

31.00

3.00

27.04.1978

38-44.40

31-36.00

10.00

4.00

 

25.03.1996

38-55.80

32-24.00

4.00

3.90

28.04.1978

38-48.00

31-30.00

10.00

3.60

 

30.04.1996

38-12.60

31-57.00

0.00

3.20

28.04.1978

37-42.00

32-36.00

33.00

3.40

 

01.05.1996

37-33.60

31-48.60

18.00

3.00

28.04.1978

38- 7.20

32-37.80

10.00

0.00

 

03.07.1996

38-11.40

32-20.40

0.00

3.60

29.07.1978

38-12.00

31-30.00

10.00

3.50

 

27.08.1996

38-46.80

32-32.40

0.00

4.00

07.11.1978

38-46.80

31-41.40

0.00

3.10

 

01.09.1997

38-51.60

32-52.20

4.00

3.40

12.11.1978

38- 9.60

31-42.00

0.00

2.60

 

15.09.1997

38-49.80

32-26.40

0.00

3.60

24.11.1978

38-36.00

32- 0.00

10.00

3.70

 

14.10.1997

38-46.20

32-39.00

13.00

3.60

21.03.1979

38-42.00

32- 0.00

0.00

2.80

 

26.03.1998

37-59.40

32- 0.60

5.00

3.40

12.05.1979

38-49.80

31-30.00

10.00

3.40

 

31.03.1998

38- 2.40

32-41.40

31.00

3.20

21.11.1979

37-30.00

32-18.00

0.00

0.00

 

15.12.1998

38-51.00

32-55.20

0.00

3.80

13.01.1980

38-30.60

31-42.60

33.00

3.80

 

16.05.1999

38- 3.69

31-39.30

.63

3.36

13.01.1980

38-35.40

31-46.20

0.00

3.50

 

09.10.1999

38.69

32.17

1.0

3.2

30.03.1980

37-36.00

32- 4.80

0.00

3.40

 

03.10.1999

38.26

33.10

1.0

3.9

09.05.1980

38-54.00

32-36.00

33.00

4.30

 

18.01.2000

38.17

31.94

1.0

4.0

26.05.1980

38-58.20

31-46.20

29.00

4.00

 

06.03.2000

37.65

32.32

11.3

4.1

27.05.1980

38-51.60

32- 0.00

33.00

0.00

 

10.03.2000

37.74

32.61

14.1

3.6

25.03.1981

37-43.80

31-43.20

42.00

4.60

 

28.03.2000

38.65

32.79

3.0

3.6

29.12.1981

38-24.00

31-42.00

10.00

3.00

 

14.05.2000

38.26

31.99

20.8

4.0

20.03.1982

37-58.80

32- 6.60

10.00

3.50

 

31.05.2000

38.50

31.66

7.5

3.2

17.04.1982

38- 9.60

32- 7.80

0.00

4.50

 

15.12.2000

38.64

31.62

4.8

3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERİ (BACK)