Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ

 

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

 

NEPTÜNYEN DAYKLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALELER-ARTICLES

Eren Yaşar,Demircioğlu Ramazan,Coşkuner Berkant) (2018), :Cbs Ve Uydu Görüntüleri İle Konya Batısının Çizgisellik Haritalarının Hazırlanması Ve Yapısal Analizi (Geleceğin Dünyasında  Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Bölüm Adı.,  Ekin Yayınevi, Editör:Ertuğrul Çam, Necaattin Barışçı, Murat Lüy, Munise Didem  Demir, Özlem Toprak, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 291, Isbn:.978-605-327-789-7, Türkçe(Bilimsel Kitap),  
Coşkuner Berkant,Eren Yaşar,Demircioğlu Ramazan,Aksoy Rahmi, (2018) Cbs Yöntemleri İle Oluşturulan Çizgisellik Haritalarının Arazi Bulguları (Burdur-Gb Türkiye) İle Kıyaslanması Geleceğin Dünyasında Bilimsel Ve Mesleki Çalışmalar, Bölüm Adı:.,  Ekin Yayınevi, Editör:Prof: Dr. Ertuğrul Çam, Doç. Dr. Necaattin Barışçı, Dr. Öğr. Ü., Murat Lüy, Dr. Öğr. Ü. Munise Didem Demir, Dr. Öğr. Ü. Mehmet Güçyetmez, Dr., Özlem Toprak, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 291, Isbn:978-605-327-789-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)  
Demircioğlu Ramazan,Eren Yaşar (2017).  Structural Features Of The Niğde Massıf In The Çamardı (Niğde) Dıstrıct.  Maden Tetkik Ve Arama Dergisi(154), 15-26., Doi: 10. 19111/Bulletinofmre.304483  
Üstün Aydın,Tuşat Ekrem,Yalvaç Sefa,Özkan İhsan,Eren Yaşar,Özdemir Adnan,Bildirici İbrahim Öztuğ,Üstüntaş Taner,Kırtıloğlu Osman Sami,Mesutoğlu Mehmet,Doğanalp Serkan,Fatma Canaslan,Abbak Ramazan Alpay,Avşar Nevin Betül,Fehmi Şimşek (2015).  Land Subsidence İn Konya Closed Basin And İts Spatio Temporal Detection By Gps And Dınsar.  Environ Earth Sci , 73(10), 6691-6703.  

Çömlekçiler, F., Orhan, H. Ve Eren, Y., 2014,Interrelations between regıonal neotectonısm and Pliocene-Quaternary alluvial fan deposits at the NW of Konya (Turkey), European Journal of Educational Studies, 7(1), 29-41. Volume: 7 Issue: 1 Ozean Journal of Applied Science

 

Aydin Ustun, I. Öztug Bildirici, Taner Ustuntas, Ekrem Tusat, İhsan Ozkan, Yasar Eren, Adnan Ozdemir,2012, Geographic Information System for Konya Closed Basin Project, 4th International Conference on Carthography and GIS June 18-22, 2012, Albena, Bulgaria,Proceedings, vol.1:211-219

 

Eren, Y., Nalbantçılar, M. T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S., 2012, Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/2 s. 385-394.

Eren, Y., 2011,Konya’nın jeolojisi, Neo-tektonik yapısı ve depremselliği, I. Konya Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 111-120

Durduran.S.,Eren.Y.,Kansun.G.,Sarı.F., (2010) Geçmişten Günümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile İrdelenmesi ,,III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL)

Eren,Y ve Demircioğlu, R., 2008, Çamardı (Niğde) yöresinde Paleosen-Eosen birimlerdeki lifsi damarlar ve yapısal yorumu, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2, 145-154.

Parlar, Ş., Eren, Y. Ve Demircioğlu, R., 2007, Ulukışla havzası kuzeyinde (Çamardı-Niğde) KD-GB gidişli Kavaklıgöl bindirmesinin paleontolojik ve yapısal verileri, S:Ü. Mührndislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 59-72.

Hüseyinca, M.Y. ve Eren, Y., 2007, Ilgın (Konya) kuzeyinin stratigrafisi ve tektonik evrimi, S:Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 83-96.

Parlar, Ş., Görmüş, M ve Eren, Y., 2006,Çamardı-Niğde çevresinde Paleosen-Eosen yaşlı kayaların stratigrafisi, iri bentik foraminifer sayısal verileri ve biyofabriği, İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi, 19/1, 1-25

Droop, G.T.R., Karakaya, M. Ç., Eren, Y. and N. Karakaya, 2005, Metamorphic Evolution of Blueschists of the Altınekin Complex, Konya Area, South Central Turkey, Geological Journal, 40/4, 127-153.

Eren,Y., Kurt, H., Rosselet, F. and G.M. Stampfli, 2004, Palaeozoic Deformation and Magmatism in the Northern Area of the Anatolide Block (Konya), Witness of the Palaeotethys Active Margin, Eclogae Geologicae Helvetiae, 97/ 2, 293-306

Eren, Y., 2001; The Polyphase Alpine Deformation at the Northern Edge of the Menderes-Taurus Block, North Konya, Central Turkey; Journal of Asian Earth Sciences, 19/6, 737-749.

Koçak, K., Eren, Y. ve Işık, F., 2005, Kocakızıl (Akşehir-Konya) Doleritinin Petrografi ve Jeokimyasal Özellikleri, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17/2

Aksoy, R. ve Eren, Y., 2004, The Konya Fault Zone, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 19/2, 49-60
Eren, Y., 2004, Konya çöküntüsünün (grabeni) yapısal özelliği ve depremselliği, Yeni İpek Yolu Dergisi, 17/196, 24-26
Eren, Y., 2004, Konya'da deprem riski, Yer Bilimi ve Tekniği Dergisi, 1-1, 12-16.
 Demircioğlu R. ve  Eren, Y., 2003Ereğli-Ulukışla Havzası Kuzeydoğu Kenarında (Çamardı-Niğde) Oligosen Öncesi Paleo-gerilme Konumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7-2, Özel Sayı, 1-10.
Eren, Y., 2003, Konya Bölgesinin Depremselliği, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Özel sayı), 5, 11;112.
Eren Y., 2003, Tuzgölü Havzası Güneybatısındaki (Altınekin-Konya) Temel Kayaçlarının Jeolojisi,  Türkiye Petrol jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 113-127.
Demircioğlu R., ve Y. Eren, 2003, Çamardı (Niğde) Civarında Niğde Masifi Örtü Birimlerinin Yapısal Özellikleri,, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 127 - 138 .
Eren Y., 2003, Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9/2, 237-244.
Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19.
Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y. ve Söğüt, A.R., 2001, Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk, T.B.M.M.'nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, Bildiriler, 305-316.
Eren, Y. ve H. Kurt, 2000, The Stratigraphical, Geochemical and Geodynamical Modelling of the Northeast Margin of Menderes-Taurus Block, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 15/1, 26-41.

Kurt, H. ve Y. Eren, 2000, Graphitization of Metasedimentary Rocks of the Western Konya Region, P.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6/1, 97-100.
Eren, Y., 1999, Bozdağlar Masifinde kink-bantları ve yapısal önemleri, Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yıl Sempozyumu,Bildiriler, 22-32.
Eren, Y., 1996, Sille-Tatköy (Bozdağlar masifi-Konya) Kuzeyinde Alpin öncesi Bindirmeler, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 163-169.
Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve jeoloji evrimi, K.T.Ü. 30.Yıl Sempozyumu , Bildiriler, c.1, 694-707.
Eren, Y, 1996, Structural Features of the Bozdağlar Massif to the South of Ilgın and Sarayönü, Geological Bulletin of Turkey, 39, 49-64 .
Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Yapısal Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 39, 2, 49-64.
Eren, Y., 1993; Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin Otokton ve Örtü Birimlerinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 36, 7-23.
Eren, Y., 1991;Akşehir Güneyinde Sultandağları Masifi Metatortul Kılıfının Mesoskopik Tektoniği, A.Ü. Isparta Müh. Fakültesi Dergisi, 6, 55-68.
Eren, Y., 1991, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Adana, 83-92.
Eren, Y., 1990;Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) Arasında Sultandağları Masifi'nin Tektonik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 39-50.