Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

 

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ

 

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

 

NEPTÜNYEN DAYKLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLDİRİLER-PRESENTATIONS

Demircioğlu Ramazan,Eren Yaşar,Coşkuner Berkant (2018).  The Geometrıcal Classıfıcatıons And Analysıs Of Mesoscopıc Folds Of Paleocene-Eocene Unıts, In The North Of Nevşehir.  Ciset 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4547155)  
Eren Yaşar,Coşkuner Berkant,Demircioğlu Ramazan (2018).  Straın Analysıs Of Deformed Metaconglomerates In The Northwest Of Konya Regıon, Central Anatolıa.  Ciset 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)  
Demircioğlu Ramazan,Eren Yaşar,Coşkuner Berkant (2018).  The Extraction Of Lineaments Of Gülşehir, Nevşehir Area Using Gıs Methods And Their Structural Analysis..  Internatıonal Scıence And Academıc Congress’xx18 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4547007)  

Berkant Coşkuner, Yaşar Eren, Ramazan Demircioğlu, Rahmi Aksoy, 2018, Gölgeli Kabartı (Hıllshade) Yöntemi İle Oluşturulan Çizgisellik Haritalarının Arazi Bulguları (Burdur- Gb Türkiye) İle Kıyaslanması, Iı. Internatıonal Scıentıfıc And Vocatıonal Studıes Congress (Bılmes 2018) Abstract Book ,October 2018,P.320-321 .

 

Yaşar Eren, Ramazan Demircioğlu, Berkant Coşkuner, 2018, Automatıc Mappıng And Structural Analysıs Of Lıneaments Usıng Cbs Methods And Satellıte Images In The West Part Of Konya (Central Anatolıa, Turkey),(Cbs Metotları Ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Konya Batısının (Orta Anadolu, Türkiye) Otomatik Çizgisellik Haritalarının Hazırlanması Ve Yapısal Analizi), Iı. Internatıonal Scıentıfıc And Vocatıonal Studıes Congress (Bılmes 2018) Abstract Book ,October 2018 . p.784-785

 

Ramazan Demircioğlu, Yaşar Eren, 2018, Determınatıon Of The Tectonıc Transport Dırectıon Of Paleocene-Eocene Rocks By The Hansen Slıp Method In The Southwestern Margın Of Kırşehir Massıf (Kırşehir Masifi Güneybatı Kenarında Paleosen-Eosen Yaşlı Kayaçlarda, Tektonik Taşınma Yönünün Hansen Kayma Metodu İle Belirlenmesi), Iı. Internatıonal Scıentıfıc And Vocatıonal Studıes Congress (Bılmes 2018) Abstract Book ,October 2018 . p.784-785

 
Demircioğlu RAMAZAN,EREN YAŞAR (2017).  Gülşehir-Özkonak (Nevşehir) Çevresinde Kırşehir Masifi Örtü Birimlerinin Yapısal Özellikleri(Structural Features Of CoverRocks Of The Kırşehir Massıf Around Gülşehir-Özkonak (Nevşehir) Regıon).  Uluslararası Katılımlı Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 25-26. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(  
Eren Yaşar (2017).  Konya Bölgesinde Miyosen-Kuvaterner Yaşlı Havzalardaki Bindirme Fayları (Thrust Faults In The Mıocene-Quaternary Basıns Of The Konya (Central Anatolıa) Regıon).  Uluslararası Katılımlı Ç. Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 23-24. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)  
Eren Yaşar,Demircioğlu Ramazan,Coşkuner Berkant (2017).  Kızılören Grabeni (Konya) Kuzeydoğu Kenarında Miyosen Yaşlı Sedimanter (Neptünyen) Dayklar(Mıocene Sedımentary (Neptunıan) Dykes At The Northeast Margıne Of The Kızılören Graben (Konya, Central Anatolıa)).  Uluslararası Katılımlı Sedimantoloji Çalışma Grubu 2017 Çalıştayı, 14-15. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3916016)  
Aksoy, R., Seymen, İ. ve Eren, Y., 2015,Geçmiş Deprem Kayıtlarına Dayalı Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Burdur Depremselliği, International Burdur Earthquake & Environment Symposium (IBEES2015)  7-9 May 2015, Mehmet Akif Ersoy University, Burdur-Türkiye, Proceedings, ii  

Akbaş Melikan,Eren Yaşar (2014).  Geometrical Classification and Formation Mechanism of Folds in the Metamorhic Rocks of Konya (Central Anatolia-Turkey) Region.  Geofrankfurt 2014 (Özet bildiri)(Yayın No:1737318)

 
Eren, Y., Nalbantçılar, M. T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S., 2012, Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, S. 273

Eren Y., 2010, 10-11 Eylül 2009 Konya Depremleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 5-6

Eren ,Y., Akbaş,  M., 2010, Altınekin Fay Zonunun Neotektonik Özellikleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 11-12.

Demircioğlu, R., Eren, Y.,2010, Çamardı (Niğde) yöresinde Niğde masifinin yapısal özellikleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 13-14.

Durduran, S.S., Eren, Y., Kansun, G., Sarı, F., 2010, Geçmişten günümüze Konya depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile irdelenmesi., Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010, Gebze-Kocaeli

Arık F., Öztürk A., Diken  A., Eren Y., Nalbantçılar M. T., Tor K., 2010 ,Yazır Fayı (Selçuk-Konya) Üzerindeki Terk Edilen Taş Ocakları ve Jeopark Projesi, 1. Uluslar arası Jeolojik Koruma Sempozyumu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ProGeo Grubu Toplantısı, 15-19 Eylül Elazığ, Bildiri Özleri, 32.

Elhatip H., Demircioğlu R.,  Göktepe H., Eren Y., 2008, Niğde-Çamardı-Üçkapılı Bölgesindeki Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Özellikleri, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray

Hüseyinca, M. Y. ve Eren, Y., 2006, Ilgın (KONYA) Kuzeyinin Jeolojisi,30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, s.11, Konya.

Parlar Ş., Eren Y. ve Demircioğlu R, 2006, Ulukışla Havzasi Kuzeyinde (Çamardı-Niğde) KD-GB Gidişli Kavaklıgöl Bindirmesinin Paleontolojik Ve Yapisal Verileri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, s.11, Konya.

Parlar, Ş., Görmüş, M., ve Eren, Y., 2005, Çamardı (Niğde) Çevresinde Paleosen- Eosen Sedimanlarının Stratigrafisi, Bentik Foraminifer Biyofabriği ve Sayısal Verileri, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KTÜ, Bildiriler,s.30, Trabzon.

Rosselet, F.,  Stampfli, G.M., Eren,Y., Kurt, H., 2004, Relicts of Palaeotethyan fore-arc basins in western Turkey, Second Swiss Geoscience Meeting, Lausanne.

Eren Y., R. Demircioğlu, 2003, Çamardı (Niğde) Yöresindeki Ekstensiyonel Damar Sistemlerinin Özellikleri Ve Yapısal Önemleri”, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu, Mersin, s.3, 2003.
Eren, Y., 2003,Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, s.35-36.
Demircioğlu, R., Y. Eren, 2003, Niğde Masifi (Çamardı-Niğde) Tersiyer Yaşlı Örtü Kayaçlarındaki Oligosen Öncesi Paleo-Gerilme Konumu,    Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, s. 37–38.
Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19  
Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y. ve Söğüt, A.R., 2001, Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk, T.B.M.M.’nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, Bildiriler, 305-316.  
Eren, Y., 2000, Tuzgölü havzası güneybatısındaki temel kayaçlarının stratigrafisi ve yapısal özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 2.
Eren, Y., 2000, Konya bölgesinin depremselllik özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 9.
Demircioğlu, R. ve Eren, Y., 2000, Çamardı (Niğde) civarında Niğde Masifi örtü birimlerinin yapısal özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 6.
Eren, Y., 1999, Bozdağlar Masifinde kink-bantları ve yapısal önemleri, Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yıl Sempozyumu,Bildiriler, 22-32.
Kurt, H., Eren, Y., 1998, Petrographical and geochemical caharacteristics of metacarbonates in the Bozdağ formation, northwest Konya, Goldschmidt Conference, Toulouse, Mineralogical Magazine, v.62 A, France, 834-835. (Genişletilmiş Özet)
Eren, Y., 1998, Polyphase Alpine Deformation southwest of Inner Tauride Suture, north of Konya, METU, Third International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.35, Ankara.

Eren, Y., Kurt, H., 1998, The Geological evolution of northern margin of the central part of Menderes-Tauride block, METU, Third International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.289, Ankara.
Kurt, H., Eren, Y., 1998, Graphitization of metasedimentary rocks of the western Konya region, METU, Third International Turkish Geology Symposium, Abstracts, p. 298, Ankara.
Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve jeoloji evrimi, K.T.Ü. 30.Yıl Sempozyumu , Bildiriler, c.1, 694-707.
Eren, Y., 1996, Sille-Tatköy (Bozdağlar masifi-Konya) Kuzeyinde Alpin öncesi Bindirmeler, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 163-169.
Eren, Y., 1993, Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin yapısal özellikleri, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s 72.  
Eren, Y., 1993, Konya kuzeybatısında Ilgın-Kadınhanı güneyinin stratigrafisi, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s 27.  
Eren, Y., 1991, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Adana, 83-92.
Eren, Y., 1990, Akşehir güneyinde Sultandağları Masifi metatortul kılıfının mesoskopik tektoniği, A.Ü. 6. Mühendislik Haftası, Tebliğ Özetleri s.1.  
Eren, Y., 1988, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin jeolojisi, A.Ü. 5. Mühendislik Haftası, Bildiri Özetleri, s.30.